In Association with Amazon.com
amazon uk
BBC Radio
Orchestras List
Record Labels
Home Composers Works Performance Information

Composer  [World Music]      ()
Work(s) Melpomen: Ancient Greek Music
Description

1. Akoúsate / Argos
2. Mélomai
3. Sáppho
4. Eros
5. Máter
6. Nomos M
7. Tenge pleúmonas oino
8. Dithyrambos
9. Gaia
10. Dáktylos améra
11. Makrótatos
12. Anakreon
13. Perikleitos
14. Agallís
15. Dialogos
16. Mona
17. Prótos
18. Ekleipsis
19. Próteron
20. Hypne anax
21. Kretikos


                 Disc(s) with this work(s)
No. Performance Information Label/No. Format
1 Conrad Steinmann/ Ensemble Melpomen
Harmonia Mundi/905263 CD
Copyright ⓒ 2002-2006 Atclassical Company, Limited, All Rights Reserved.